لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
SWR (ویژه پرسنل شرکت نفت) 07 ارديبهشت 1398 16 شنبه 08:00-16:00یک شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
ABAQUS 11 ارديبهشت 1398 30 دو شنبه 08:30-16:30سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
HSE ویژه پرسنل اکسین گاز پمپ 12 ارديبهشت 1398 8 پنج شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
SolidWorks پیشرفته 15 ارديبهشت 1398 24 یک شنبه 19:00-21:00سه شنبه 19:00-21:00 عادی مهندسی مکانیک
HSE MS 24 ارديبهشت 1398 24 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
Civil3D عمومی 25 ارديبهشت 1398 30 چهار شنبه 16:00-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
HYSYS عمومی 26 ارديبهشت 1398 32 پنج شنبه 08:30-16:30جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی شیمی مهندسی شیمی
دورهمی زبان انگلیسی 09 خرداد 1398 0 2 پنج شنبه 18:00-20:00 عادی
ETABS 12 خرداد 1398 36 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
طرح تکریم ارباب رجوع ویژه پرسنل منطقه یک عملیات انتقال گاز 13 خرداد 1398 -8 دو شنبه 08:00-16:00 عادی
خدمات بار و مسافر 25 خرداد 1398 32 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه 08:30-16:30 32
PLC S7 عمومی 26 خرداد 1398 یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
افسر HSE 27 خرداد 1398 32 دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
ePLAN عمومی 29 خرداد 1398 24 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
WINCC عمومی 04 تیر 1398 24 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
آئین نگارش و مکاتبات اداری 04 تیر 1398 16 سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 کامپیوتر و دوره های عمومی
+NETWORK 10 تیر 1398 30 شنبه 16:00-18:30دو شنبه 18:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی
اصول نقشه خوانی مدارهای فرمان و حفاظت الکتروموتورهای AC 12 تیر 1398 16 چهار شنبه | پنج شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
PLC S7 پیشرفته 15 تیر 1398 24 شنبه 08:30-16:30یک شنبه 08:30-16:30دو شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
دوره MCSA2016 ویژه پرسنل توزیع برق خوزستان 15 تیر 1398 120 شنبه 16:00-20:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی