لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
PIPING & PDMS عمومی 08 خرداد 1398 48 چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی شیمی مهندسی شیمی مهندسی مکانیک
S7-SCL عمومی ویژه پرسنل شرکت نفت 18 خرداد 1398 24 شنبه 08:00-16:00دو شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
S7-SCL عمومی ویژه پرسنل شرکت نفت 18 خرداد 1398 28 شنبه 08:00-16:00دو شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
بازرسی جوش سطح دو 23 خرداد 1398 40 پنج شنبه 09:00-17:00جمعه 09:00-17:00 فشرده مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
خدمات بار و مسافر 25 خرداد 1398 32 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه 08:30-16:30 32
PLC S7 عمومی 26 خرداد 1398 24 یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
افسر HSE 27 خرداد 1398 32 دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
WINCC عمومی 04 تیر 1398 24 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
+NETWORK 10 تیر 1398 30 شنبه 16:00-18:30دو شنبه 18:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی
PLC S7 پیشرفته 15 تیر 1398 24 شنبه 08:30-16:30یک شنبه 08:30-16:30دو شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
TIA PORTAL 18 تیر 1398 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
EXCEL تخصصی مقدماتی 25 تیر 1398 26 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
SAP2000 27 تیر 1398 36 شنبه 18:30-21:00پنج شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
ASPEN B-JAC 08 مرداد 1398 24 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی مکانیک
ARC GIS 09 مرداد 1398 30 یک شنبه 18:30-21:00چهار شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
FLUENT & GAMBIT 10 مرداد 1398 30 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
FORTRAN 10 مرداد 1398 28 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
hysys 12 مرداد 1398 30 عادی مهندسی شیمی مهندسی مکانیک
3DsMAX عمومی 13 مرداد 1398 32 یک شنبه 16:30-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
REVIT 14 مرداد 1398 32 دو شنبه 18:30-21:00چهار شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک