لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
PLC S7 پیشرفته 15 تیر 1398 24 شنبه 08:30-16:30یک شنبه 08:30-16:30دو شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
دوره MCSA2016 ویژه پرسنل توزیع برق خوزستان 15 تیر 1398 120 شنبه 16:00-20:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی
primavera 2 16 تیر 1398 15 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
TIA PORTAL 18 تیر 1398 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
UPS ویژه پرسنل فولاد خوزستان 18 تیر 1398 20 16 سه شنبه 08:00-16:00چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
ICDL1,2 18 تیر 1398 70 شنبه | دو شنبه | چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی
دوره ایمنی گودبرداری ویژه پرسنل ارتباط پژواک جنوب 20 تیر 1398 6 16 پنج شنبه 08:00-19:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
شبکه های صنعتی ویژه پرسنل نفت و گاز آغاجاری 22 تیر 1398 15 40 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
ICDL 23 تیر 1398 30 دو شنبه 16:30-18:30چهار شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
دوره ASP.NET-MVC ویژه پرسنل توزیع برق خوزستان 23 تیر 1398 80 یک شنبه 16:00-20:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی
EXCEL تخصصی مقدماتی 25 تیر 1398 26 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
HSE MS 25 تیر 1398 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی شیمی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
کلید مربوط به انواع الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز ویژه فولاد روهینا جنوب 26 تیر 1398 20 16 چهار شنبه | پنج شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
SAP2000 27 تیر 1398 36 شنبه 18:30-21:00پنج شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
ICDL 30 تیر 1398 30 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی
ASPEN B-JAC 08 مرداد 1398 24 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی مکانیک
SolidWorks عمومی 09 مرداد 1398 24 دو شنبه | چهار شنبه 17:00-19:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی مکانیک
FLUENT & GAMBIT 10 مرداد 1398 30 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
FORTRAN 10 مرداد 1398 28 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
hysys 12 مرداد 1398 30 عادی مهندسی شیمی مهندسی مکانیک