لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
PIPING & PDMS عمومی 13 آذر 1398 48 چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی شیمی مهندسی مکانیک
سمینار سازمان پویا ویژه پرسنل شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی 13 آذر 1398 20 8 چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
MATLAB عمومی 14 آذر 1398 30 شنبه 16:30-18:30پنج شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
بازرسی جوش سطح یک 14 آذر 1398 40 پنج شنبه | جمعه 09:00-17:00 فشرده
پمپهای گریز از مرکز اصول انتخاب و طراحی API 610 ویژه پرسنل پالایش نفت آبادان 16 آذر 1398 20 40 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک
افسر HSE 17 آذر 1398 32 یک شنبه | سه شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 17 آذر 1398 60 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
HYSYS عمومی 25 آذر 1398 32 دو شنبه | چهار شنبه 19:00-21:00 عادی مهندسی شیمی
بازرسی جوش سطح دو 05 دی 1398 40 پنج شنبه 09:00-17:00جمعه 09:00-17:00 فشرده مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
مخازن ذخیره - اصول انتخاب و طراحی براساس استاندارد API650 ویژه پرسنل شرکت نفت 07 دی 1398 20 32 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک
SPSS عمومی 14 دی 1398 24 شنبه | پنج شنبه 16:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی ریاضی
ArcGIS 18 دی 1398 30 چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی عمران و معماری
PHOTOSHOP 18 دی 1398 60 چهار شنبه 16:30-21:00پنج شنبه 10:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
ePLAN 24 دی 1398 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
آشنایی با مبانی ابزار دقیق 24 دی 1398 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
CATIA عمومی 02 بهمن 1398 36 چهار شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
MSProject 06 بهمن 1398 30 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
SolidWorks عمومی 13 بهمن 1398 24 یک شنبه | سه شنبه 17:00-19:00 عادی مهندسی مکانیک
AutoCAD عمران و معماری 14 بهمن 1398 30 شنبه 16:00-18:30دو شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 14 بهمن 1398 60 دو شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک