لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
3DsMAX عمومی 13 مرداد 1398 32 یک شنبه 16:30-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
EXCEL تخصصی حرفه ای 15 مرداد 1398 26 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
NX 16 مرداد 1398 24 دو شنبه | چهار شنبه 19:00-21:00 عادی مهندسی مکانیک
ICDL1,2 16 مرداد 1398 70 شنبه | دو شنبه | چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی
مشخصات عمومی ترانس ها و تجهیزات حفاظتی آنها ویژه پرسنل محترم فولاد روهینا جنوب 16 مرداد 1398 16 چهار شنبه | پنج شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
AutoCAD عمران و ومعماری 17 مرداد 1398 30 دو شنبه 18:30-21:00پنج شنبه 16:30-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
PIPING & PDMS عمومی 17 مرداد 1398 48 شنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی شیمی مهندسی مکانیک
CATIA عمومی 17 مرداد 1398 36 شنبه 16:30-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
ANSYS عمومی 19 مرداد 1398 26 شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:30-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 20 مرداد 1398 60 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
MSProject 20 مرداد 1398 30 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
نقشه برداری با دوربین TOTAL 21 مرداد 1398 30 شنبه 17:00-20:00چهار شنبه 17:00-20:00 عادی مهندسی عمران و معماری
HSE MS 22 مرداد 1398 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی شیمی کامپیوتر و دوره های عمومی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
MATLAB عمومی 24 مرداد 1398 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
AutoCAD بهمراه نقشه خوانی صنعتی 26 مرداد 1398 42 شنبه 18:30-21:00دو شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی مکانیک
ارزیابی ریسک و شناسایی خطر پیشرفته ویژه پرسنل محترم شرکت FPC (پتروشیمی فارس) 26 مرداد 1398 16 شنبه | یک شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
SolidWorks عمومی 28 مرداد 1398 دو شنبه 17:00-19:00چهار شنبه 17:00-19:00 مهندسی مکانیک
EXCEL پیشرفته و ماکرو نویسی 30 مرداد 1398 12 پنج شنبه 08:30-15:00جمعه 08:30-15:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
PLC S7 عمومی 31 مرداد 1398 24 پنج شنبه 16:30-18:30 عادی مهندسی برق
بازرسی جوش سطح یک 31 مرداد 1398 40 پنج شنبه 09:00-17:00جمعه 09:00-17:00 فشرده مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک