لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
MATLAB عمومی 15 مرداد 1398 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
EXCEL تخصصی حرفه ای 15 مرداد 1398 26 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
CATIA عمومی 17 مرداد 1398 36 شنبه 16:30-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
ANSYS عمومی 19 مرداد 1398 26 شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:30-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
EXCEL پیشرفته و ماکرو نویسی 30 مرداد 1398 12 پنج شنبه 08:30-15:00جمعه 08:30-15:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
MCSA 02 شهریور 1398 50 شنبه 16:00-18:30دو شنبه 18:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی
طراحی وبسایت مقدماتی 26 شهریور 1398 24 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
CAESARII 26 شهریور 1398 32 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی مکانیک
OPENSEES 28 تیر 2019 29 عادی مهندسی عمران و معماری