لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
3DsMAX عمومی 12 آبان 1398 32 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی عمران و معماری
SolidWorks عمومی 13 آبان 1398 24 دو شنبه | چهار شنبه 17:00-19:00 عادی مهندسی مکانیک
نقشه برداری با دوربین TOTAL 13 آبان 1398 30 دو شنبه | چهار شنبه 17:00-20:00 عادی مهندسی عمران و معماری
MATLAB عمومی 14 آبان 1398 30 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
FLUENT & GAMBIT 16 آبان 1398 30 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
FORTRAN 16 آبان 1398 28 پنج شنبه 16:30-21:00 عادی مهندسی مکانیک
ANSYS عمومی 16 آبان 1398 26 پنج شنبه 16:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
PLC S7 عمومی 16 آبان 1398 23 شنبه 18:30-21:00پنج شنبه 16:00-18:30 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی مهندسی برق
CIVIL3D عمومی 16 آبان 1398 30 چهار شنبه 16:30-21:00 عادی مهندسی عمران و معماری
PIPING & PDMS عمومی 22 آبان 1398 48 چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی شیمی مهندسی شیمی مهندسی مکانیک
ANSYS ویژه پرسنل مناطق نفت خیز جنوب 25 آبان 1398 19 40 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی مکانیک
TANKویژه پرسنل مناطق نفت خیز جنوب 02 آذر 1398 20 40 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی مکانیک
ePLAN 24 دی 1398 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق