لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
MCSA 02 شهریور 1398 50 شنبه 16:00-18:30دو شنبه 18:30-21:00 عادی کامپیوتر و دوره های عمومی
AutoCAD Electrical 04 شهریور 1398 18 32 دو شنبه 08:30-16:30سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی برق
بازرسی جوش سطح دو 14 شهریور 1398 40 پنج شنبه 09:00-17:00جمعه 09:00-17:00 فشرده مهندسی عمران و معماری مهندسی مکانیک
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 20 شهریور 1398 60 دو شنبه 18:30--21:00چهار شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
طراحی وبسایت مقدماتی 26 شهریور 1398 24 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
CAESARII 26 شهریور 1398 32 سه شنبه 08:30-16:30چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی مکانیک
OPENSEES 28 تیر 2019 29 عادی مهندسی عمران و معماری