لیست دوره ها

عنوان تاریخ شروع دوره ظرفیت مدت زمان دوره روزهای برگزاری نوع دوره دپارتمان جزئیات
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 23 مهر 1398 60 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی عمران و معماری
TANKویژه پرسنل مناطق نفت خیز جنوب 02 آذر 1398 20 40 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه 08:30-16:30 فشرده مهندسی مکانیک
صدور مجوز کار (پرمیت ) گروه اول ویژه پرسنل پتروشیمی پژوهش و فناوری 03 آذر 1398 15 8 یک شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
روغن ترانسفورماتور و تجهیزات حفاظتی ویژه پرسنل سیمان خوزستان 04 آذر 1398 20 24 دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
اصول کوره های دوار ویژه شرکت سیمان خوزستان 09 آذر 1398 20 24 شنبه | یک شنبه | دو شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک
صدور مجوز کار (پرمیت) ویژه پرسنل پژوهش و فناوری پتروشیمی 10 آذر 1398 15 8 یک شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
EXCEL پیشرفته ویژه پرسنل کشت و صنعت دهخدا 10 آذر 1398 12 30 یک شنبه | سه شنبه 09:00-12:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
SolidWorks عمومی 11 آذر 1398 24 دو شنبه | چهار شنبه 17:00-19:00 عادی مهندسی مکانیک
Primavera پرسنل نفت و گاز زاگرس جنوبی 11 آذر 1398 20 24 دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی عمران و معماری
نگهداری ترانسهای قدرت و توزیع ویژه شرکت سیمان خوزستان 12 آذر 1398 20 32 سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده
PIPING & PDMS عمومی 13 آذر 1398 48 چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه 08:30-16:30 فشرده مهندسی شیمی مهندسی مکانیک
سمینار سازمان پویا ویژه پرسنل شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی 13 آذر 1398 20 8 چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده کامپیوتر و دوره های عمومی
MATLAB عمومی 14 آذر 1398 30 شنبه 16:30-18:30پنج شنبه 16:00-18:30 عادی مهندسی شیمی مهندسی شیمی ریاضی مهندسی عمران و معماری مهندسی برق مهندسی مکانیک
پمپهای گریز از مرکز اصول انتخاب و طراحی API 610 ویژه پرسنل پالایش نفت آبادان 16 آذر 1398 20 40 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک
اولین دوره اصول باربری و ریگری ویژه پرسنل منطقه یک عملیات گاز 17 آذر 1398 20 22 یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک
برگزاری اولین دوره اترنت صنعتی ویژه پرسنل پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس 23 آذر 1398 8 24 شنبه | یک شنبه | دو شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی برق
دومین دوره اصول باربری و ریگری ویژه پرسنل نطقه یک عملیات گاز 24 آذر 1398 20 24 یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک
دومین دوره خوردگی فلزات و راههای مقابله با آن ویژه پرسنل کشت و صنعت امیر کبیر 24 آذر 1398 20 16 یک شنبه | چهار شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک
HYSYS عمومی 25 آذر 1398 32 دو شنبه | چهار شنبه 19:00-21:00 عادی مهندسی شیمی مهندسی شیمی
سومین دوره خوردگی فلزات و راههای مقابله با آن ویژه پرسنل کشت و صنعت امیر کبیر 25 آذر 1398 20 16 یک شنبه | دو شنبه 08:00-16:00 فشرده مهندسی مکانیک