برنامه هفتگی

امروز : 04 خرداد 1398
تاریخ برنامه از28 ارديبهشت 1398 تا 03 خرداد 1398

عنوان تاریخ شروع دوره طول دوره روزهای برگزاری نوع دوره جزئیات
MSProject 14 ارديبهشت 1398 30 شنبه 18:30-21:00دو شنبه 16:00-18:30 عادی نمایش دوره
SolidWorks پیشرفته 15 ارديبهشت 1398 24 یک شنبه 19:00-21:00سه شنبه 19:00-21:00 عادی نمایش دوره
SolidWorks عمومی 17 ارديبهشت 1398 24 یک شنبه 17:00-19:00سه شنبه 17:00-19:00 عادی نمایش دوره
PLC S7 عمومی 19 ارديبهشت 1398 24 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره
primavera 2 22 ارديبهشت 1398 15 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی نمایش دوره
3DsMAX عمومی 23 ارديبهشت 1398 32 دو شنبه 18:30-21:00چهار شنبه 16:00-18:30 عادی نمایش دوره
AutoCAD بهمراه نقشه خوانی صنعتی 23 ارديبهشت 1398 42 دو شنبه 18:00-21:00پنج شنبه 16:00-18:30 عادی نمایش دوره
Civil3D عمومی 25 ارديبهشت 1398 30 چهار شنبه 16:00-21:00 عادی نمایش دوره
AutoCAD عمران و ومعماری 26 ارديبهشت 1398 30 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره
بازرسی جوش سطح یک 26 ارديبهشت 1398 40 پنج شنبه 09:00-17:00جمعه 09:00-17:00 فشرده نمایش دوره
HYSYS عمومی 26 ارديبهشت 1398 32 پنج شنبه 08:30-16:30جمعه 08:30-16:30 فشرده نمایش دوره
MSProject 29 ارديبهشت 1398 30 عادی نمایش دوره
ETABS 31 ارديبهشت 1398 36 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 31 ارديبهشت 1398 60 یک شنبه 16:00-19:00سه شنبه 19:00-21:00 عادی نمایش دوره
نقشه برداری با دوربین TOTAL 01 خرداد 1398 30 شنبه 17:00-20:00چهار شنبه 17:00-20:00 عادی نمایش دوره