برنامه هفتگی

امروز : 27 شهریور 1398
تاریخ برنامه از23 شهریور 1398 تا 29 شهریور 1398

عنوان طول دوره روزهای برگزاری نوع دوره جزئیات
FLUENT & GAMBIT 30 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره
FORTRAN 28 شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره
hysys 30 عادی نمایش دوره
3DsMAX عمومی 32 یک شنبه 16:30-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره
AutoCAD عمران و ومعماری 30 دو شنبه 18:30-21:00پنج شنبه 16:30-18:30 عادی نمایش دوره
CATIA عمومی 36 شنبه 16:30-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره
ANSYS عمومی 26 شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:30-18:30 عادی نمایش دوره
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 60 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی نمایش دوره
MSProject 30 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره
نقشه برداری با دوربین TOTAL 30 شنبه 17:00-20:00چهار شنبه 17:00-20:00 عادی نمایش دوره
MATLAB عمومی شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره
AutoCAD بهمراه نقشه خوانی صنعتی 42 شنبه 18:30-21:00دو شنبه 16:00-18:30 عادی نمایش دوره
MCSA 50 شنبه 16:00-18:30دو شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره
PLC S7 عمومی 24 پنج شنبه 16:30-18:30 عادی نمایش دوره
MSProject 30 شنبه 16:00-18:30دو شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره
AutoCAD بهمراه نقشه خوانی صنعتی 42 شنبه 18:30-21:00دو شنبه 16:00-18:30 عادی نمایش دوره
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 60 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره
AutoCAD عمران و معماری 30 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی نمایش دوره
نقشه برداری با دوربین TOTAL 30 یک شنبه | سه شنبه 17:00-20:00 عادی نمایش دوره
HSE MS 24 سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30 فشرده نمایش دوره