برنامه هفتگی

امروز : 29 تیر 1398
تاریخ برنامه از22 تیر 1398 تا 28 تیر 1398

عنوان طول دوره روزهای برگزاری نوع دوره جزئیات
ETABS 36 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره
+NETWORK 30 شنبه 16:00-18:30دو شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره
primavera 2 15 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی نمایش دوره
ICDL1,2 70 شنبه | دو شنبه | چهار شنبه 08:30-16:30پنج شنبه 08:30-16:30 عادی نمایش دوره
ICDL 30 دو شنبه 16:30-18:30چهار شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره
SAP2000 36 شنبه 18:30-21:00پنج شنبه 16:00-18:30 عادی نمایش دوره