برنامه هفتگی

امروز : 05 بهمن 1398
تاریخ برنامه از28 دی 1398 تا 04 بهمن 1398

عنوان طول دوره روزهای برگزاری نوع دوره جزئیات
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 60 یک شنبه 16:00-18:30سه شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره
افسر HSE 32 یک شنبه | سه شنبه | پنج شنبه 17:00-21:00 عادی نمایش دوره
MSProject 30 یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30 عادی نمایش دوره
نقشه برداری با دوربین TOTAL 30 چهار شنبه 17:00-20:00جمعه 10:00-13:00 عادی نمایش دوره
مخازن ذخیره - اصول انتخاب و طراحی براساس استاندارد API650 ویژه پرسنل شرکت نفت 32 شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه 16 - 8 فشرده نمایش دوره