برنامه هفتگی

امروز : 17 تیر 1399
تاریخ برنامه از15 تیر 1399 تا 21 تیر 1399

عنوان طول دوره روزهای برگزاری نوع دوره جزئیات
Tekla Structure 48 شنبه | دو شنبه 17:00-21:00 عادی نمایش دوره
CIVIL3D عمومی 30 چهار شنبه 16:30-21:00 عادی نمایش دوره
متره برآورد دستی بهمراه نرم افزار TAKSA 60 دو شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره
Etabs سازه های بتنی 36 چهار شنبه 16:00-18:30پنج شنبه 18:30-21:00 عادی نمایش دوره