نام دوره: SWR (ویژه پرسنل شرکت نفت)

نام دوره SWR (ویژه پرسنل شرکت نفت)
تاریخ شروع دوره 07 ارديبهشت 1398
تاریخ اتمام دوره 08 ارديبهشت 1398
ظرفیت
مکان برگزاری آموزش فنون اهواز
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 16
روزهای برگزاری شنبه 08:00-16:00یک شنبه 08:00-16:00
نوع دوره فشرده
دپارتمان مهندسی برق
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 18