نام دوره: سمینار مجازی روشها و استاندارد های بازرسی PIPING و تجهیزات تحت فشار( رایگان)

نام دوره سمینار مجازی روشها و استاندارد های بازرسی PIPING و تجهیزات تحت فشار( رایگان)
تاریخ شروع دوره 21 ارديبهشت 1399
تاریخ اتمام دوره 21 ارديبهشت 1399
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس 2
ساعت شروع کلاس 09:00
مدت زمان دوره 2
روزهای برگزاری یک شنبه 09:00-11:00
نوع دوره فشرده
دپارتمان سمینارها
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 254