نام دوره: PLC S7 عمومی

نام دوره PLC S7 عمومی
تاریخ شروع دوره 15 مرداد 1398
تاریخ اتمام دوره 28 شهریور 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 24
روزهای برگزاری یک شنبه 18:30-21:00پنج شنبه 16:00-18:30
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی برق
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 32