نام دوره: primavera 2

نام دوره primavera 2
تاریخ شروع دوره 16 تیر 1398
تاریخ اتمام دوره 08 مرداد 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 15
روزهای برگزاری یک شنبه 18:30-21:00سه شنبه 16:00-18:30
نوع دوره عادی
دپارتمان مهندسی عمران و معماری
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 34