نام دوره: +NETWORK

نام دوره +NETWORK
تاریخ شروع دوره 10 تیر 1398
تاریخ اتمام دوره 28 مرداد 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 30
روزهای برگزاری شنبه 16:00-18:30دو شنبه 18:30-21:00
نوع دوره عادی
دپارتمان کامپیوتر و دوره های عمومی dep 3 dep 2
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 37