نام دوره: PIPING & PDMS عمومی

نام دوره PIPING & PDMS عمومی
تاریخ شروع دوره 17 مرداد 1398
تاریخ اتمام دوره 01 شهریور 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 48
روزهای برگزاری شنبه | سه شنبه | چهار شنبه | پنج شنبه 08:30-16:30
نوع دوره فشرده
دپارتمان مهندسی شیمی مهندسی مکانیک
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 46