نام دوره: خدمات بار و مسافر

نام دوره خدمات بار و مسافر
تاریخ شروع دوره 25 خرداد 1398
تاریخ اتمام دوره 28 خرداد 1398
ظرفیت
مکان برگزاری نفت و گاز آغاجری
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 32
روزهای برگزاری شنبه | یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه 08:30-16:30
نوع دوره 32
دپارتمان
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 68