نام دوره: دورهمی زبان انگلیسی

نام دوره دورهمی زبان انگلیسی
تاریخ شروع دوره 09 خرداد 1398
تاریخ اتمام دوره 09 خرداد 1398
ظرفیت 0
مکان برگزاری کافه آموزش خانه مهندسان جوان
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 2
روزهای برگزاری پنج شنبه 18:00-20:00
نوع دوره عادی
دپارتمان
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 70