نام دوره: طرح تکریم ارباب رجوع ویژه پرسنل منطقه یک عملیات انتقال گاز

نام دوره طرح تکریم ارباب رجوع ویژه پرسنل منطقه یک عملیات انتقال گاز
تاریخ شروع دوره 13 خرداد 1398
تاریخ اتمام دوره 13 خرداد 1398
ظرفیت
مکان برگزاری منطقه یک عملیات انتقال گاز
مدت کلاس
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره -8
روزهای برگزاری دو شنبه 08:00-16:00
نوع دوره عادی
دپارتمان
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 72