نام دوره: دوره MCSA2016 ویژه پرسنل توزیع برق خوزستان

نام دوره دوره MCSA2016 ویژه پرسنل توزیع برق خوزستان
تاریخ شروع دوره 15 تیر 1398
تاریخ اتمام دوره 28 مرداد 1398
ظرفیت
مکان برگزاری خانه مهندسان جوان
مدت کلاس 120
ساعت شروع کلاس
مدت زمان دوره 120
روزهای برگزاری شنبه 16:00-20:00
نوع دوره عادی
دپارتمان کامپیوتر و دوره های عمومی
سرفصل های دوره سرفصل های دوره
قیمت
توضیحات
ID 78