۱- بررسی استانداردهای بازرسی پایپینگ و تجهیزات تحت فشار

۲- معرفی استاندارد و توصیه نامه ها در استاندارد API

۳- معرفی ساختارهای استانداردهای بازرسی

۴-بیان روشهای بازرسی  و تخمین عمر

۵-بررسی استاندارد API 570  و API 510

6- معرفی استاندارد استاندارد API 579

7- معرفی استاندارد ASME PCC2