دپارتمان مکانیک

کد دوره : WI/00/00/00
طول دوره : 40 ساعت
پیش نیاز دوره : ندارد

از آنجایی که هر روش تولیدی در صنعت نیاز به بازرسی یا کنترل کیفیت دارد، جوشکاری نیز از این قاعده پیروی می کند با این تفاوت که کنترل کیفیت جوش معمولا نیاز به دقت بیشتر داشته و در آن از تست های مختلفی استفاده خواهد شد. زیرا در جوشکاری (به علت حساس بودن این روش) احتمال بوجود آمدن عیوب بسیار بیشتر از سایر روش ها است و نیاز به مراقبت و کنترل ویژه ای خواهد داشت.البته با روش های جدید و اتوماتیک جوشکاری این ضعف کمتر شده و احتمال بوجود آمدن عیوب بسیار کاهش یافته است ولی به هر حال جوشکاری سنتی (مانند جوش دستی با الکترود روپوش دار)  که هنوز در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارد، نیاز فراوانی به مراقبت و کنترل کیفی خواهد داشت.با پیشرفته شدن و گسترش صنایع جوشکاری، صنعت بازرسی جوش نیز دچار تحول و رشد فراوان شده است و در زمینه های مختلف گسترش بسیار زیادی پیدا نموده است.این عامل باعث بوجود آمدن رشته های مختلف تخصصی جوش در دانشگاه ها و آموزشگاه های فنی و مهندسی شده که در حال حاضر بیش از هزار دوره آموزشی در زمینه بازرسی جوش و کنترل کیفیت جوش وجود دارد و همچنین بیش از صدها رشته تخصصی دانشگاهی در زمینه بازرسی جوش در دنیا بوجود آمده است.

تصویر نرم افزار: