دپارتمان مکانیک

فلزات بطور خالص در حالت ناپایدار قرار دارند، میل طبیعی این عناصر در تبدیل شدن به اکسیدها و پایدار شدنشان ، معضل بزرگ در سراسر دنیاست.  گسترش و ایجاد روز افزون تأسیسات فلزی از یک سو تأمین خواسته های سرمایه گذاران وافزایش طول عمر سازه های فلزی از سوی دیگر موجب پیشرفت تکنیکهای رنگ آمیزی گردیده به طوری که این شاخه تخصصی به چندین شاخه تقسیم می شود .