آغاز سی و هفتمین دوره آموزشی نرم افزار NX عمومی در خانه مهندسان جوان - تاریخ انتشار : 1397/06/01 - تعداد بازدید : 64
آغاز هجدهمین دوره PIPING & PDMS عمومی در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/05/17 - تعداد بازدید : 79
آغاز بیست و هشتمین دوره PLC S7 پیشرفته در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/05/17 - تعداد بازدید : 53
پنجاه و هشتمین دوره آموزشی نرم افزار SOLID WORKS در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/05/16 - تعداد بازدید : 44
آغاز نوزدهمین دوره آموزشی متره برآورد به همراه نرم افزار TAKSA در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/05/16 - تعداد بازدید : 47
آغاز سی و هفتمین دوره آموزشی نرم افزار AUTOCAD عمومی در خانه مهندسان جوان - تاریخ انتشار : 1397/05/16 - تعداد بازدید : 47
آغار دوره آموزشی نقشه برداری با دوربین TOTAL در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/05/16 - تعداد بازدید : 40
آغاز هفتاد و چهارمین دوره آموزشی نرم افزار PLC S7 عمومی در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/04/27 - تعداد بازدید : 60
اهمیت و لزوم شرکت در دوره آموزشی HSE MS - تاریخ انتشار : 1397/04/13 - تعداد بازدید : 72
پایان بیست و چهارمین دوره آموزشی MSPROJECT در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/04/02 - تعداد بازدید : 63

آرشیو اخبار