پایان هفتاد و دومین دوره آموزشی نرم افزار PLC S7 عمومی در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/12/23 - تعداد بازدید : 24
آغاز پانزدهمین دوره آموزشی نرم افزار 3Ds MAX در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/12/03 - تعداد بازدید : 78
پنجاه و ششمین دوره آموزشی نرم افزار SOLID WORKS در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/12/02 - تعداد بازدید : 60
هفدهمین دوره آموزشی متره برآورد به همراه نرم افزار TAKSA در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/11/29 - تعداد بازدید : 59
چهل و دومین دوره آموزشی نرم افراز AUTOCAD به همراه نقشه خوانی صنعتی در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/11/29 - تعداد بازدید : 56
هفتاد و دومین دوره آموزشی نرم افزار PLC S7 عمومی در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/11/29 - تعداد بازدید : 61
آغاز دوره آموزشی ارتینگ در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/11/24 - تعداد بازدید : 95
آغاز بیست و سومین دوره آموزشی MSPROJECT در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/11/16 - تعداد بازدید : 107
آغاز سی و ششمین دوره آموزشی نرم افزار AUTOCAD عمومی در خانه مهندسان جوان - تاریخ انتشار : 1396/11/16 - تعداد بازدید : 88
آغاز چهل و دومین دوره آموزشی نرم افراز AUTOCAD به همراه نقشه خوانی صنعتی در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/11/16 - تعداد بازدید : 89

آرشیو اخبار