آغاز دوره ترانسفورماتورهای قدرت، توزیع و صنعتی در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/10/19 - تعداد بازدید : 33
آغاز دوره PCS7 عمومی در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/10/19 - تعداد بازدید : 32
چهاردهمین دوره آموزشی نرم افزار 3Ds MAX در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/10/14 - تعداد بازدید : 20
پنجاه و پنجمین دوره آموزشی نرم افزار SOLID WORKS در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/10/12 - تعداد بازدید : 22
برگزاری دوره حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت، توزیع و صنعتی در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/10/04 - تعداد بازدید : 97
آغاز پنجاه و پنجمین دوره آموزشی نرم افزار SOLID WORKS در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/09/21 - تعداد بازدید : 103
چهل و یکمین دوره آموزشی نرم افراز AUTOCAD به همراه نقشه خوانی صنعتی در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/09/18 - تعداد بازدید : 47
آغاز سی و ششمین دوره آموزشی نرم افزار MATLAB در خانه مهندسان جوان - تاریخ انتشار : 1396/09/18 - تعداد بازدید : 69
برگزاری کارگاه های تخصصی مهندسی - تاریخ انتشار : 1396/09/16 - تعداد بازدید : 100
آغاز چهاردهمین دوره آموزشی نرم افزار 3Ds MAX در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/09/16 - تعداد بازدید : 82

آرشیو اخبار