آغاز هفتاد و سومین دوره آموزشی نرم افزار PLC S7 عمومی در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/02/29 - تعداد بازدید : 14
آغاز چهل و سومین دوره آموزشی نرم افراز AUTOCAD به همراه نقشه خوانی صنعتی در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/02/29 - تعداد بازدید : 16
آغاز بیست و چهارمین دوره آموزشی MSPROJECT در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/02/23 - تعداد بازدید : 33
افتخاری دیگر برای خانواده بزرگ خانه مهندسان جوان - تاریخ انتشار : 1397/02/13 - تعداد بازدید : 42
پایان سی و ششمین دوره آموزشی نرم افزار AUTOCAD عمومی در خانه مهندسان جوان - تاریخ انتشار : 1397/01/21 - تعداد بازدید : 48
پایان پنجاه و ششمین دوره آموزشی نرم افزار SOLID WORKS در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/01/21 - تعداد بازدید : 47
پایان هفتاد و دومین دوره آموزشی نرم افزار PLC S7 عمومی در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/12/23 - تعداد بازدید : 117
آغاز پانزدهمین دوره آموزشی نرم افزار 3Ds MAX در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/12/03 - تعداد بازدید : 183
پنجاه و ششمین دوره آموزشی نرم افزار SOLID WORKS در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/12/02 - تعداد بازدید : 154
هفدهمین دوره آموزشی متره برآورد به همراه نرم افزار TAKSA در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1396/11/29 - تعداد بازدید : 152

آرشیو اخبار