آغاز دوره آموزشی PIPING&PDMS در خانه مهندسان جوان اهواز - تاریخ انتشار : 1397/02/26 - تعداد بازدید : 25
پایان دوره آموزشی PROFIBUS ویژه پرسنل محترم پتروشیمی بندرامام - تاریخ انتشار : 1397/02/25 - تعداد بازدید : 7
پایان دوره آموزشی UPS تخصصی ویژه پرسنل محترم پالایش گاز بید بلند - تاریخ انتشار : 1397/02/25 - تعداد بازدید : 16
آغاز دومین دوره آموزشی PROFIBUS ویژه پرسنل محترم پتروشیمی بندرامام - تاریخ انتشار : 1397/02/22 - تعداد بازدید : 17
برگزاری دوره UPS تخصصی ویژه پرسنل محترم پالایش گاز بید بلند با همکاری مرکز آموزش فنون اهواز - تاریخ انتشار : 1397/02/20 - تعداد بازدید : 36
برگزاری دومین دوره PROFIBUS ویژه پرسنل محترم پتروشیمی بندرامام - تاریخ انتشار : 1397/02/20 - تعداد بازدید : 17
آغاز دوره آموزشی ASPEN HYSYS ویژه پرسنل محترم فولاد خوزستان - تاریخ انتشار : 1397/02/19 - تعداد بازدید : 21
برگزاری دوره چینه شناسی سازندهای زاگرس – بازدید صحرایی ویژه پرسنل محترم شرکت نفت - تاریخ انتشار : 1397/02/03 - تعداد بازدید : 39
برگزاری دوره شناخت دستگاه های حفاری ویژه پرسنل محترم شرکت نفت - تاریخ انتشار : 1397/02/03 - تعداد بازدید : 42
برگزاری دوره مهندسی بهره برداری ویژه پرسنل محترم شرکت نفت - تاریخ انتشار : 1397/02/03 - تعداد بازدید : 40

آرشیو اخبار