تخفیف های متنوع را در خانه مهندسان تجربه کنید

تخفیف خوش حسابی
اگر روز ثبت نام دوره، تسویه حساب کامل انجام شود ( همه هزینه دوره روز ثبت نام پرداخت شود) 5% تخفیف خوش حسابی به شما داده می شود که این تخفیف با تخفیف های دیگر شما تا سقف 50%  جمع می شود.
توصیه دوستان
ثبت نام دو دوره همزمان
تخفیف های تصاعدی
تخفیف ویژه بازرسی جوش
تخفیف های دانشجویی
جشنواره های تخفیف
تخفیف های گروهی